Pixtin / Idees

Senyalística i disseny aplicats a espais

La senyalística és un tipus de disseny que intervé en l’espai amb la principal finalitat d’informar i crear una sèrie d’elements per a dirigir i situar als usuaris de manera que aquests es puguin moure amb total llibertat i seguretat.

En contrast amb altres disciplines del disseny que acostumen a comptar amb un públic objectiu concret, la senyalística aspira a la universalitat, és a dir, que totes les persones tinguin accés a la informació i la puguin entendre. És per això que es tracta d’una disciplina metodològica que generalment requereix de solucions consensuades.

S’ha de ressaltar que en aquest primer objectiu funcional se li suma un altre de caire corporatiu. La important presència espacial que adquireixen els elements senyalítics projecten sobre les institucions i empreses idees de serietat, prestigi, ordre, etc.
La metodologia per a crear un correcte sistema de senyalítica passa pels següents punts:

• Reconeixement i estudi de l’espai d’intervenció: Una de les característiques que diferencien a la senyalítica d’altres branques del disseny és que ha d’adequar-se a un espai físic i per tan, a una sèrie de condicionants ambientals, arquitectònics, geològics, etc., que el dissenyador ha d’estudiar abans de començar.
• Investigació conceptual, semàntica i legislativa: Una etapa d’investigació prèvia és necessària per a conèixer les funcions que es donen a l’edifici, el perfil de l’usuari, les normatives vigents quan a l’intervenció i la senyalització en l’espai, etc.
• Resum executiu: Resulta de gran utilitat abans de començar a dissenyar crear fitxes descriptives amb els tipus de senyals que caldrà dissenyar, els textos, les ubicacions, les direccions, els colors, les mides i altres observacions que ens permetran portar un control d’aspectes com els impediments físics o  les excepcions a les regles generals.
• Creativitat i disseny basat en la investigació anterior:  És el moment en que s’escullen tipografies, pictogrames, codis cromàtics, etc., en funció d’aspectes funcionals, corporatius i estètics. Amb aquests elements es creen sistemes modulars des dels cuals poder generar totes les senyals oferint un mapa general clar coherent i homogeni.
• Comprovació de la viabilidad de la proposta: Abans de produir les peces, resulta necessari reproduir la senyalística en l’espai final, en un material efímer (p.e. el paper) per controlar possibles errors.
• Establiment de la tipología / materials dels suports: A l’hora d’escollir els materials s’ha de tenir en compte aspecets com l’exposició al contacte, a les inclemències meterològiques, a la llum solar, etc.
• Implantació

Rep la nostra newsletter