Com es pensa un web?

La importància d’Internet, ja sigui com a mètode de difusió o com a plataforma de negoci, és inqüestionable. Les pàgines web haurien de ser una prioritat per qualsevol empresa i, no obstant, tot navegant es detecten grans descuits que afecten tant les seves formes com les seves funcions: pàgines poc eficients des del punt de vista comunicatiu, plataformes de venda mancades d’importants funcions de seguretat o que no transmeten suficient sensació de seguretat a l’usuari, navegacions complicadíssimes o incoherències amb les imatges corporatives són alguns dels exemples que, desafortunadament, es poden observar amb gran freqüència. Per evitar aquest tipus d’errors, el web s’ha de plantejar en un sentit global (mai com un cúmul de pegats) i de manera metòdica. Passem a exposar el que nosaltres considerem punts clau en el procés de crear qualsevol tipus de web.

1. Una etapa de reflexió en la qual és imprescindible posar en comú entre el dissenyador i el client diferents qüestions:

  • Definir la finalitat de la web i els públics objectius.
  • Plantejar les necessitats presents i futures, així com tots els possibles serveis que el web podria oferir al client.
  • Establir els apartats i les funcionalitats que tindrà el web i contactar amb el programador per considerar la manera més adequada per portar-les a terme.

2. Una etapa de disseny en la qual el dissenyador va tancant les diferents etapes en conformitat amb el client:

  • Disseny de l’arquitectura de la pàgina web, és a dir, definició dels mòduls, espais destinats per a cada tipus d’informació, aspectes bàsics de la usabilitat i navegabilitat, jerarquies de la informació…
  • Aplicació del disseny tenint en compte aspectes com el públic objectiu, la identitat corporativa de l’empresa, valors estètics, etc.

3. Una etapa de programació que requereix un sòlid diàleg entre el programador i el dissenyador:

  • Es comença amb la programació.
  • Una vegada programat, el web es “farceix” amb els continguts i es procedeix a fer-ne les proves de funcionament.

4. Una etapa de llençament, en la qual es planteja l’estratègia més efectiva des del punt de vista de tècniques com el SEM, SEO o SMO, destinades a aconseguir una òptima difusió i un millor posicionament web.